Halachic Times in Salzburg

Sunday, י״ג ניסן ה׳תשפ״ד (21/04/2024)
Sunrise
6:07
Zman Krias Shema (m"a)
8:45
Zman Krias Shema
9:35
Sof Zman Tefillah (gr"a)
10:47
Midday (Chatzot)
13:06
Mincha Gedola
13:41
Sunset
20:07
Nightfall (Tzeit Hakochavim)
20:42
Upcoming Shabbat Times (Parsha שבת חוה״מ 27/04/2024)
Shabbat begins
19:56
Shabbat ends
21:07