Shabbat times in Salzburg

Upcoming Shabbat Times (Parsha Balak 20/07/2024)
Shabbat begins: 20:40
Shabbat ends: 21:55