Shabbat times in Salzburg

Upcoming Shabbat Times (Parsha Vayeshev (Shabbat Hanukkah) 09/12/2023)
Shabbat begins: 15:58
Shabbat ends: 17:08